Nadváha, obezita

Obezita a nadváha môžu spôsobiť rad najrôznejších zdravotných problémov, ku ktorým patrí aj kardiovaskulárne ochorenie.

Stupeň rizika vzniku týchto ochorení závisí na spôsobe rozloženia telesného tuku a takisto na tom, o koľko reálna hmotnosť jedinca presahuje ideálnu hmotnosť. Svoju rolu hrá takisto veľkosť váhového prírastku v dospelosti.

U obéznych ľudí je častejšie diagnostikovaná zvýšená hladina triglyceridov (krvných tukov) a cholesterolu. Tento profil je charakteristický pre jedincov, ktorým sa väčšina telesného tuku ukladá v oblasti brucha (postava typu „jablko", tzv. brušná obezita), a preukázateľne súvisí so zvýšeným rizikom vzniku ischemickej choroby srdca.

Pre výpočet nadváhy i zdravej hmotnosti sa využíva index telesnej hmotnosti (BMI - Body Mass Index), čo je pomer medzi váhou a výškou človeka. BMI index vypočítame tak, že váhu jedinca v kilogramoch vydelíme druhou mocninou jeho výšky v metroch (kg / m2).

O nadváhe hovoríme v prípade, ak je index BMI 25 alebo viac. Od hodnoty 30 a vyššie sa jedná o obezitu. BMI index v rozsahu medzi 18,5 a 24,9 sa obvykle považujú za "zdravé". Človek, ktorého BMI sa pohybuje medzi 25 až 29,9, je už vystavený „zvýšenému riziku" vzniku chorôb, ktoré s nadváhou súvisia.

Tabuľka na výpočet nadváhy, obezity:

BODY MASS INDEX - BMI
<18,5

podváha

18,5–24,9

zdravá hmotnosť

25–29,9

nadváha

≥30

obezita

Z hodnoty BMI indexu však nie je možné určiť, akým spôsobom je tuk v tele rozložený, čo je veľmi dôležité – nadmerné množstvo tukových zásob v oblasti brucha totiž môže vyústiť v závažné zdravotné problémy.

Pri zisťovaní spôsobu rozloženia tuku v tele sa môžeme dobre orientovať podľa obvodu pása. Činí-li obvod pása u muža 94–102 cm a u ženy 80–88 cm, znamená to, že množstvo tuku uloženého v brušnej oblasti je u daných jedincov príliš veľké. V dôsledku toho sú vystavený vyššiemu riziku vzniku zdravotných problémov i v prípade, že hodnota ich BMI je úplne alebo takmer normálna.

Väčšinu z týchto problémov je však možné výrazne zlepšiť už pomocou relatívne malého váhového úbytku (10–15%), predovšetkým v prípade, že zároveň dôjde ku zvýšeniu fyzickej aktivity. Liečba nadváhy by mala preto zahŕňať predovšetkým diétne opatrenia a primeranú fyzickú aktivitu vzhľadom k zdravotnému stavu.

Otestujte sa

A zistite, či ste v rizikovej skupine

Otestujte sa Kúpiť TU
Fruitflow Generica

Prihlásiť sa k odberu noviniek